Eğitim - Öğretim Programı

Eğitim-Öğretim programlarımızda önce insan anlayışı ile hareket edilerek mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir. Amacımız; öğrenmeyi öğrenme, düşünme, sorgulama gibi değerleri kazanmış, milli kimliğini koruyarak evrensel değerleri özümseyen, sorumluluk bilinci gelişen sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmektir.  
 

  • # Çağdaş, laik, demokratik, Atatürkçü bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinen Akasya Koleji’nde “Her Çocuk Değerlidir.”

  • # Eğitim çocuğu tanımakla başlar.Onları anlayıp farklılıklarını fark etmekle ve seçtiği yolda rehberlik etmekle sürer. Kazandığı başarıları alkışlamakla devam eder. Öğrenme öğrendiklerinden zevk almaktır!
    Öğrencilerimiz temel becerilerini oyun oynayarak, eğlenerek, dramalar, beyin fırtınası, grup tartışmaları ve araştırmalar yaparak neşe içinde öğrenir.

# Öğrenme merak etmektir!

Çocukların içindeki öğrenme isteğini ortaya çıkarmak ancak onlarda merak ve başarma isteği uyandırmakla mümkündür. Bu nedenle

öğretim programlarımız çocuk merkezli ve aktif öğrenmeye, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak etkinliklere dayalı olarak hazırlanır.

 

# Öğrenme çevreyi keşfetmektir!

Dersi sınıf dışına taşıyarak , yerinde öğrenmeleri amacıyla geziler düzenlenir.
 

# Öğrenme öğrendiklerini paylaşmaktır!


Akasya Koleji’nde öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini sağlamak amacıyla , tiyatro gecesi ve gösteri gibi etkinlikler yapılarak, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini anne ve babalarına  sergileme olanağı tanınır.
 

 # Öğrenme özgüvendir!

Düzenlenen fen bilimleri sergisi,resim sergisi, proje ve performans sunumları ve portfolyo sunumları ile öğrencilerin akademik çalışmalara severek,isteyerek, keyif alarak katılmaları sağlanır. Portfolyo; öğrencinin bir veya birkaç alanda gelişimini, gayretini, başarılarını gösteren öğrenci çalışmalarının bir araya gelmesidir. Öğrenci, çalışmalarını öğretmenin kendisine vereceği kriterlere uygun olarak bir araya getirir. Portfolyonun amacı öğrencinin kendisine ve başkalarına öğrendiğini ve geliştiğini gösterebilmesidir. Portfolyo çalışması ile öğrencilerimizin öz disiplin ve sorumluluk bilinçleri gelişmektedir.
 

# Her çocuk öğrenebilir!

Bu ilke doğrultusunda birebir etüt programları ile öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde en üst düzeye ulaşmalarına yardımcı olunur.Kurs programları yapılarak seviye belirleme sınavına hazırlık yapılır.

 Okumaktan zevk almak, okumayı günlük hayatın içine sokmak amacıyla okulumuzda haftada bir ders saati“OKUMA SAATİ” olarak yapılmaktadır. Her ay okunan kitaplar geri bildirimler ile değerlendirilmektedir.

Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak için ilgi yetenek ve isteklerine göre diledikleri kulüplere katılımları sağlanarak yeteneklerinin geliştirilmesine fırsat yaratılmaktadır.

# Yaparak yaşayarak hareket eden okulumuzda sınıflarımızda yer alan teknik donanımlarla görsel materyaller kullanılarak öğrencilerde merak ve başarma isteği uyandırılır.

# Eğitime giden yol disiplinden geçer!Başarılı okul hayatı için öğrencinin kendisini kontrol etme becerisine sahip olması gerekir.Oluşturduğumuz okul kültürü ile bu davranış modeli tüm eğitim süreci içerisinde öğrencilere sistemli bir şekilde aşılanır.

 # Ödev-Performans Görevi ve Proje Çalışmaları


Okulumuzda eğitim-öğretimin önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz ev ödevlerİ ,  hafta sonu çalışmaları, yarıyıl, yaz tatili ödevleri ve uzun bir süreye yayılan ödevler (proje çalışmaları, performans görevleri) şeklinde uygulanır. Ödevler öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini tekrar etme ve böylece kalıcı öğrenmeye katkı sunmasının yanı sıra,  düşünme ve araştırma,  bağımsız çalışma, öğrenme stratejileri geliştirme, yaratıcılık ve problem çözme, planlı çalışma, planlama ve organize olma, iletişim, öğrendiklerini uygulama ve dönüşümlü düşünme becerilerini kazanmaları amacıyla verilir.

 

Türkçe

Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini anlama, sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde anlatabilme yetisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ,
a) Ulusal kültürümüzün değerli eserleri ile öğrencilerin karşılaşmasını sağlayarak, onlara ulusal bilinci ve coşkuyu kazandırıcı,
b) Dilbilgisini ne olduğunu, önemini, özelliklerini ve bölümlerini kavratıcı, öğrendiklerini ayrıntıları inceleyerek kurallara varmak ve bu kurallar yoluyla düşünmeye ulaştırıcı,
c) Sınıf düzeylerine uygun yazılmış metinlerin zevkini tadarak, Türkçe'ye olan sevgisini artırıcı,
d) Türlü metin incelemeleriyle doğru karar verme yeteneğini geliştirici,
e) Okuma ve yazma çalışmalarıyla düşünce ve hayal gücünü geliştirici,
f) Söz ve yazıyla anlatım çalışmalarında güzel konuşma ve yazma alışkanlığını geliştirici,
g) Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavratıcı çalışmalar yapılmaktadır.

 

Matematik

İlköğretim birimimizde amacımız, öğrencilerimizin matematik öğretisinin çağdaş bir insana kazandıracağı tüm artıları edinmelerine olanak sağlamaktır.

İlköğretim birimimizde Matematik dersleri öğrenci merkezli bir anlayış içinde etkinliklerle, proje tabanlı öğrenme, keşfetme, problem çözme, tartışma, sunuş yolu, araştırma, grup çalışması gibi yöntemlerle verilmektedir.

Ders işlenişlerinde tam öğrenmenin gerçekleşmesi amacı ile eğitim teknolojisinden yoğun olarak yararlanılmakta, Bilgi Teknolojileri odasında ve sınıflarımızda öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan PowerPoint sunumları ile ders işlenmektedir. Hazır eğitim setlerinden yararlanılarak hücreleme yöntemiyle hazırlanmış yayınların cd leri derslerimizde kullanılmaktadır.

Her yıl Mayıs ayında geleneksel olarak yapılan Bilim Şenliğinde, öğrencilerimizin sene boyunca yaptıkları proje ve posterlerden gösterime uygun olanları sergilenmektedir.  Bilim Şenliğimiz öğrenci, veli ve ziyaretçilerimizin yoğun katılımıyla her sene daha geniş kitlelere ulaşarak çocuklarımızın Matematik ve Bilimi sevmeleri açısından hedeflerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Fen ve Teknoloji

İlköğretimde Fen Bilgisi “YAŞA, GÖR, ÖĞREN” prensibinden hareket etmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrenciye günlük hayatta karşılaştığı bilimsel olayları daha iyi kavratarak, bu olaylara katılabilme yeteneği sağlamaktır.
# Günlük yaşamdan örneklere ağırlık verilerek konular işlemektedir. Her konu ile ilgili örnek modeller, maketler ve renkli panolar, video kasetleri ve CD'lerle konular kavratılmaktadır.
# Laboratuar çalışmalarında da öğrencilere her konu ile ilgili deneyler yaptırılmakta ve görerek, yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler

AMACIMIZ:
# Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş ve bunlara yürekten bağlı,
# Vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren,
# Yaşadığı çevreye duyarlı, doğal çevreyle insan arasındaki etkileşimin farkında olan,
# Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisini kavrayarak, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan; bilimsel düşünceyi temel alarak bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip,
# Sosyal katılım becerisi gelişmiş, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüş ve çözüm yolları üretebilen,
# Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda derslerimiz: Hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınarak ve güncellik ilkesi gözetilerek; geçmiş, bugün ve gelecek bağlantısı içinde, ezberden uzak, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle işlenmektedir. Öğrencilerin görerek öğrenmeleri, doğal ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygu geliştirmeleri amacıyla inceleme gezileri düzenlenmektedir.
Dersliklerimizde, içinde yaşadığımız çağın teknolojik gelişimine uygun (Televizyon, tepegöz, video, CD’ler, haritalar, güncelleştirilmiş duvar panoları) görsel-işitsel materyaller kullanılmaktadır.

 

Görsel Sanatlar

AKASYA KOLEJİ'NDE  HAYATIN RENKLERİ

Akasya Koleji’nde “Görsel Sanatlar” dersine her zaman önem ve değer verilmiştir. Görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Görsel ve deneysel metodolojiyi temel alan, teknolojinin sağladığı olanakları kullanan, kişisel yeteneklerini ortaya çıkartan ve geliştiren, çalışma ve başarma hevesini arttıran; bilimi, sanatı, sanatçıyı, insanı ve doğayı seven ve sanatsal etkinlikler yolu ile toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahip kişiler yetiştirmek hedefimizdir.

 Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile “bakma” eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir. İyi bir sanat eğitimi programı ise çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanır.

 

Akasya Eğitim Kurumu’ndan mezun olan bir öğrenci,
1. Sanatı sever, tanımlayabilirler.
2. Estetik duyguları gelişmiştir.
3. Araştırmacı ve sanat etkinliklerine duyarlıdırlar, etkinlikleri takip ederler, güncel sanat haberlerini takip ederler.
4. Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
5. İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.
6. Sanat terimlerini bilirler.
7. İstanbul'daki müzelerden en az üçünü gezmişlerdir, Arkeoloji müzesi, İstanbul Modern Sanatlar müzesi de bunların içindedir.
8. Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
9. Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

Görsel Sanatlar öğretmeni olarak aslında dersimi gerçekten çok seven ,yetenekli öğrenciler ile ders yapmak belki benim için daha kolay ve başarılı olurdu.Ama bizim amacımız herkesin estetik bir yanı olduğunu varsayıp onu ortaya çıkarmaktır.Çünkü sanat eğitimi zor olan hayatın içindeki renk ve mutluluklarıdır.

 

Okulumuzda  bölgede, yurt çapında ve yurtdışında düzenlenen yarışmalara katılım sağlanmasına dikkat edilmektedir. Bu katılımın sağlanması için, öncelikle belirlenen ders süresinde ve resim kulübünün çalışma planıyla birlikte, okul içerisinde yarışmalar düzenlenerek, öğrencilerin ödüllendirilmesi ve  diğer tüm yarışmalara katılımın artırılması sağlanmakta.Katıldığımız pek çok Resim yarışmalarından okul adına aldığımız ödüller okulumuz giriş salonunda sergilenmekte dir.
Dönem içerisinde belirlenen tarihlerde,tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesi,özellikle atölye çalışmaları ve çeşitli sanatsal faaliyetleri içeren sergiler gezilmesi ve görülmesine dikkat edilir.

Eğitim öğretim yılı süresince  kulüp çalışmalarımızda ve görsel  sanatlar dersi de gerçekleştirilen projeler her yıl Mayıs-Haziran ayında  Akasya Koleji lobisinde tüm ziyaretçilere açık olarak sergilenmektedir.

 

Müzik

 

AMAÇ:

Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünden yola çıkarak öğrencilerimize müziğin eğlenceden çok, bir sanat ve bilim dalı olduğunu kavratmak.

HEDEF:

Öğrencilerimizi iyi birer müzik dinleyicisi olarak yetiştirmek.

# Nota okuma ve enstrüman çalmayı öğreterek el-beyin koordinasyonunu güçlendirmek.

# Polifonik (çoksesli) müzik örnekleri dinleterek ve yorumlatarak soyut düşünme gücünü geliştirmek.

# Konser, müzikal, müzikli çocuk oyunları temsillerine katılarak sosyal faaliyetlerde bulunmak.

# Yıl içinde ve yıl sonunda konser ve etkinliklere aktif katılmasını sağlayarak kendine güvenen bireyler yetiştirmek.  

 

  

Beden Eğitimi

 

Akasya Kolejinde öğrenciler Beden Eğitimi dersi aracılığı ile, gelişim özellikleri göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yapıcı,  yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini benimsemiş  fertler olarak, spor  konusunda tartışabilen, spor etkinliklerine katılımı davranış haline getirebilen bireyler olarak yetişirler.

Akasya Kolejine gelen öğrencilere tüm spor dalları tanıtılarak spor yapmaları teşvik edilmektedir.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere; grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi, egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı, serbest zamanı doğru biçimde kullanma becerisini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır..

Dersler esnasında basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kapalı yüzme havuzumuzda yüzme, çalışmaları yapılmaktadır.Çevre tesislerde buz pateni, bovling aktivitelerine öğrencilerimizi götürmekteyiz.

Okulumuzda ayrıca bale, halk oyunları, modern dans, cimnastik çalışmaları başarıyla uygulanmakta. Resmi bayram ve törenlerde, yıl sonu gösterilerinde yapılan çalışmalar sahne performansıyla sergilenmektedir..

Efes Pilsen basketbol maçlarına gidilmekte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarımızın antrenmanları izlenmekte, spor panelleri yapılarak ünlü sporcular ve spor adamları okulumuza davet edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bilişim Teknolojileri

 

Günümüzde bilgisayar yaşamımızın her alanına hızla karışmakta, gereksinimler ise bilgisayar ile ilgili donanım ve yazılım alanlarını gittikçe çeşitlendirmektedir. Öğrencilerimizin bu çeşitlilikte amaçlarına uygun kullanım yetenekleri ve bilgileriyle donatılması gerekmektedir. Bu gereksinim bir mesleği sürdürürken ya da bireysel kullanım sırasında ortaya çıkabilmektedir. Böylece aktarılacak bilgi ve beceriler ile bilgisayar ortamından yararlanma olanakları arttırabilecek bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlanabilecektir.

Öğrencilerimiz 1, 2 ve 3. sınıflarda bilgisayar kullanım alanlarını tanırlar, fareyi (mouse’u) aktif kullanırlar, grafik tablo programlarla yazı uygulamaları ve yaratıcı öğrenme yazılarında çizim çalışmaları yaparlar.

4. ve 5. sınıflarda interneti kullanarak araştırma yaparlar. Windows Xp, Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint programlarının en son versiyonlarını başlangıç düzeyinde öğrenerek ilk uygulamalarını yaparlar.

 

 

Satranç

 

Biz satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunu düşündüğümüz için okullarda olması taraftarıyız. Satranç aşağıdaki yetenekleri kazandırıp geliştirdiği için çocukların zekâlarını da geliştirmektedir:

Odaklanma (Dikkat Toplama): Çocuklara dikkatle gözlemleme ve yoğunlaşmayı öğretir. Ne kadar zeki olurlarsa olsunlar olayları dikkatle izleyemezlerse doğru tepkileri vermezler.

Gözünde Canlandırma: Çocuklara bir seri olayı olmadan önce gözlerinde canlandırmayı öğretir. Öncelikle gözlerinde canlandırma yeteneklerini geliştirmek için taşlara dokunmadan sadece bir hamleyle başlayıp daha sonra birçok hamleyi beyinlerinde yapmaları birçok alıştırma ile sağlanır.

İleriyi Düşünme (Görme): Çocuklar bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Biz kendilerine şimdi yapacağına gelecek tepkileri ve bu tepkilere karşı ne cevap vereceklerini sormalarını ve düşünmelerini sağlarız. Zaman içinde satranç sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.

Seçenekleri Değerlendirme: Çocuklar akıllarına gelen ilk şeyi yapmamayı öğrenirler. Alternatifler düşünmeyi değişik durumlarda alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirmeyi öğrenirler.

Kuvvetli Analiz: Çocuklar özel ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğrenir. Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir? Mantıklı düşünerek karar vermek her zaman ani tepkilerden daha iyidir.

Kuramsal Düşünme: Çocuklar periyodik olarak detayları bırakıp daha büyük resmi düşünmeyi öğrenirler. Aynı zamanda model oluşturmayı ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmayı öğrenir.

Planlama: Çocuklar uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve buna ulaşmak için adım -adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.

Birçok Farklı Düşünceyle Eşzamanlı Uğraşmak: Çocuklar herhangi bir durumun kendilerini fazlasıyla zapt etmesi yerine değişik faktörleri aynı anda tartmayı, ölçmeyi öğrenirler.

Bu yeteneklerin hiçbiri sadece satranca özgü olmamakla beraber tamamı oyunun parçalarını oluşturur. Satrancın en güzel yanlarından biri çocuğun zekâsını kamçılayan bir eğitim metodu, yukarıdaki yetenekleri kazandırırken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Sonuç olarak çocuklar kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazanırlar ve geliştirirler.

Sosyal Faydalar: Satranç aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Başarı ile kazanmak veya defansa çekilirken bırakmadan mücadeleye devam etmeği de öğretir. Satrancın çocuklarda, isteklendirmeyi yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır. Satranç pozitif sosyal açılım yaratmaktadır. Satranç kolaylıkla öğrenilen ve her yaş için eğlenceli mükemmel bir spordur.

Zihinsel faaliyetlerin gelişimini desteklemek amacıyla satranç öğrencilerimize verilmektedir. Yaşamda karşılaşan zorlukları çözmek için ilk adımlarını atmaya başladılar bile.